Teenused liikmetele

Prindi

 

1. Liikmete huvide esindamine (kaitsmine)
· Huvide esindamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse organites;
· huvide esindamine ja koostöö Tööandjate Keskliiduga;
· huvide esindamine ja koostöö Kaubandus-Tööstuskojaga;
· esindamine sektori poliitikat mõjutavates (riigi poolt) moodustatud komiteedes või töörühmades;
· Õigusaktide või eelnõude kohta liikmete ühiste seisukohtade esitamine;

2. Liikmete nõustamine
· Liikmete ja nende ühistegevuse juriidiline nõustamine;
· fondidest rahastamisvõimaluste otsimine, vahendamine ning nõustamine;

3. Liikmete teavitamine
· Iganädalane infoleht liikmetele;
· liikmete ja liidu tegevuse teavitamine avalikkusele;
· õigusloomes (Eesti ja EL) toimuva analüüs ja sellest teavitamine;
· teave rahvusvaheliste projektides osalemise võimaluste kohta;
· infovahetus EICTA-ga ja teiste riikide (eriti lähinaabrite) IKT liitudega.
· peamiselt välisfirmadelt saabunud päringute ja koostöötellimuste edastamine liikmesfirmadele;
· IKT valdkonda puudutava teabe ja infomaterjalide levitamine.

4. Uuringud
· IKT sektoriuuring (majandus ja tööjõud).

5. Üritused
· Kohtumised välisfirmade ja organisatsioonide delegatsioonidega;
· erinevaid teemasid käsitlevate liidu töögruppide töö korraldamine;
· seminaride ja koolituste korraldamine liikmetele;
· liidu avalike ürituste korraldamise koordineerimine.

6. Muud teenused
· Teiste majandusharude ettevõtetega koostöö arendamine;
· Tööandjate Keskliidu teenuste vahendamine;
· Kaubandus-Tööstuskoja teenuste vahendamine;
· liikmetele soodushinnad üritustel;
· koostöö EAS-iga;
· Maksumaksjate Liidu teenuste vahendamine;
· rahvusvahelise töö koordineerimine