Liikmemaksu reglement

1
Üldsätted
1.1
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (edaspidi Liit) liikmeks võivad olla Liidu põhikirja nõuetele vastavad juriidilised isikud.
1.2
Liidu liige on kohustatud tasuma liikmemaksu vastavalt Üldkoosoleku poolt poolt kinnitatud liikmemaksu reglemendile.
2
Liikmemaks
2.1
Liikmemaksu arvutamise aluseks on liikme realiseerimise netokäive.
2.2
Liikmemaksu määrad täisliikmetele on järgmised:
2.2.1
3175 eurot aastas kui liikme majandusaasta realiseerimise netokäive on mitte suurem kui 4,5 miljonit eurot;
2.2.2
4830 eurot aastas kui liikme majandusaasta realiseerimise netokäive on suurem kui 4,5 miljonit eurot, kuid mitte suurem kui 32 miljonit eurot;
2.2.3
6350 eurot aastas kui liikme majandusaasta realiseerimise netokäive on suurem kui 32 miljonit eurot, kuid mitte suurem kui 64 miljonit eurot;
2.2.4
9660 eurot aastas kui liikme majandusaasta realiseerimise netokäive on suurem kui 64 miljonit eurot.
2.3
Assotsieerunud liikmele kohaldatava liikmemaksu suuruseks on 1650 eurot aastas.
2.4
Välisfirmade Eestis asutatud filiaalidele kohaldatakse liikmemaksumäärasid vastavalt punktis 2.2 sätestatule.
2.5
Juhatusel on õigus kokkuleppel liikmega valida käesolevast korrast erinev liikmemaksu arvestamise mudel tingimusel, et alternatiivse skeemi alusel arvestatav liikmemaks ei ole väiksem kui käesoleva korra järgne summa.
2.6
Juhatusel on liikme põhjendatud taotluse korral õigus vähendada tasutava liikmemaksu summat, kuid mitte rohkem kui 50%.
3
Tähtajad
3.1
Liikmemaksu suurus kehtestatakse Liidu majandusaastaks. Liikmemaksu tasumine toimub igakuiselt vastavalt Liidu poolt esitatud arvele (teatisele).
3.2
Kokkuleppel juhatusega on liikmel õigus tasuda liikmemaksu erinevalt p. 3.1. sätestatust.
3.3
Liikmed teatavad lõppenud kalendriaasta realiseerimise netokäibe hiljemalt iga aasta 1. märtsiks, millele vastavalt arvutatakse makstava liikmemaksu suurus Liidu jooksvaks majandusaastaks.
3.4
Juhul, kui liige ei esita punktis 3.3 määratud tähtajaks vajalikke andmeid, määratakse talle esimeseks poolaastaks maksimaalne liikmemaksu määr.
4
Vastutus
4.1
Liikmemaksu maksmata jätmisel vastutavad liikmed põhikirja sätete kohaselt. Juhatusel on õigus kinnitada liikmemaksude võlgnevuste ajatamise graafik.
4.2
Mõjuvate põhjuste puudumisel liikmemaksu tähtajaks tasumata jätmisel või selle osaliselt tasumata jätmisel võib liige kaotada juhatuse vastava otsuse alusel hääleõiguse kuni võlgnevuse likvideerimiseni.

Kinnitatud 31.05.2004 üldkoosoleku otsusega
Muudetud 01.11.2007 üldkoosoleku otsusega
Muudetud 28.05.2008 üldkoosoleku otsusega
Muudetud 18.11.2010 üldkoosoleku otsusega
Muudetud 30.11.2011 üldkoosoleku otsusega
Muudetud 13.03.2013 üldkoosoleku otsusega
Muudetud 26.11.2015 üldkoosoleku otsusega

Muudetud 1.12.2022 üldkoosoleku otsusega