Tööjõud & haridus

Eestis elav või Eesti heaks töötav inimene on osa laulvast tehnoloogiarahvast, kes on suurem oma väiksusest tänu kõigil elualadel rakendatavale tehnoloogiale ja targa tööjõu arendamisele ning kasutamisele.

ITL-i visioon nutikast rahvast näeb ette paremaid tehnoloogiaoskusi, teadmiste edukamat rakendamist reaalsetes probleemides ning paindlikumat tööjõupoliitikat nii riigi kui ka ettevõtete poolt.

IKT-haridus

Soovime, et Eesti nutikate valdkondade tööjõuvajadus oleks kaetud.

Eestis on hetkel suur puudus IKT erialase haridusega spetsialistidest. Vajadus on praegu tuhandetes ning seda mitte ainult IKT sektoris, vaid ka väljaspool meie sektorit – nii on kõigis majandusvaldkondades ning avalikus sektoris. OSKA värske prognoosi kohaselt töötab 2027. aastaks IKT ametialadel kogu majanduses vähemalt 47 600 spetsialisti, mis tähendab, et võrreldes praeguse hõivega on juurde vaja üle 18 000 IT-spetsialisti ehk 2600 uut töötajat aastas.

Kvaliteetse IKT-hariduse ja tööjõu vajaduse tagamiseks seisame selle eest, et:

  • IKT-erialadele õppima asuvate ja eriala lõpetanud noorte arv tõuseks. Valdkonda ja erialasid tutvustab ITL-i loodud veebileht StartIT.
  • Osaleme IKT kompetentsidega tööjõu pikaajalise vajaduse prognoosimisel ja kaardistusel. 
  • IKT kutse- ja kõrghariduse õpe on kvaliteetne, doktoriõpe väärtustatud ning teadlaste ja õppejõudude arv kasvab.

Osaleme IKT kutse-ja kõrghariduse arendamises IT Akadeemia programmis ning lööme aktiivselt kaasa IKT sektori ettevõtete kui tööjõu tellijate esindajatena. ITA uue perioodi strateegias on fookuses doktoriõppe arendamine.

ITL-i esindajad osalevad IKT haridust andvate kutsekoolide nõunike kodades ning ülikoolide IKT-erialade õppeprogrammide nõukodade töös viies koolidesse sektori soovid vajalike kompetentside järele.

  • Seisame selle eest, et leida IKT alaseid ümberõppe ja täiendkoolituse võimalusi. Otsime jätkuvalt innovaatilisi lahendusi täiskasvanute ümber- ja täiendõppe võimaldamiseks. ITL-i initsiatiivil ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel viidi koostöös ellu ümberõppeprogramm Vali IT!, et koolitada IT-ettevõtetes 500 erialase hariduseta inimest.

Tööjõud

Tööjõupoliitika valdkonnas on meie fookuses välisriikide spetsialistid ja tudengid.

Kuna IKT sektoris on suur tööjõupuudus just tippspetsialistide osas ja Eesti haridussüsteemist neid küll tuleb, kuid mitte piisavalt, siis vajavad sektori ettevõtted välismaiseid talente. ITL on seisukohal, et välistudengite kui suure potentsiaaliga talentide Eestisse toomiseks ning nende Eesti majandusse kaasamiseks, tuleb luua neile võrdseid võimalusi, mitte piiranguid. Kõrgharitud noored loovad tööelus kõrgemat lisandväärtust ja toovad seeläbi ka suuremat maksutulu riigile. Meie jaoks on oluline, et regulatsioonid toetaksid jätkuvalt tööjõu vaba liikumist ja välismaalastele piirangute kaotamist.

Paindlikumad töötingimused

Paindlik võimalus teha kaugtööd käib tehnoloogia arenguga paratamatult kaasas. Töötervishoiu ja tööohutuse seadust tuleb muuta kaugtöö osas paindlikumaks nii, et regulatsioonis ei esineks ebamõistlikke takistusi ja tööandjad oleksid altimad töötajaid kaugtööle lubama. Tegime koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga sellekohased ettepanekud Sotsiaalministeeriumile. Samuti tuleb läbi mõelda kogu küberturvalisusega seonduv.