Poliitika & ärikeskkond

Nutikas ja visiooniga riik on mugava äri- ja elukeskkonna ning efektiivse riigikorraldusega riik.

Nutika riigi ülesehitamisel aitame kaasa, et riik toimiks käsikäes innovatsiooniga, looks üha paremaid e-teenuseid ning tagaks mugava elu- ja ärikeskkonna nii tänastele kui ka tulevastele Eesti elanikele.

Koostöö avaliku sektoriga

ITL on era- ja avaliku sektori koostöö edendaja. Peame tähtsaks avaliku ja erasektori konstruktiivset partnerlust, et luua ja säilitada mugavat äri- ja elukeskkonda.

Jätkusuutlik, mugav ja efektiivne e-riik toimib, kui on tagatud e-riigi vundamendiks olevate süsteemide pidev ja jätkusuutlik rahastus riigieelarvest ning targad investeeringud e-riigi edasiarendamisse.

Meile on oluline, et:

• riigi IKT juhtimine on ametkondade ülene ning planeerimine koordineeritud ja realistlik;
• riik ei konkureeri erasektoriga ning avalik sektor muutuks erasektori ettevõtetelt targaks tellijaks IKT lahenduste ise tegemise asemel;
• riigihangete süsteem muutuks mõistlikumaks ja läbipaistvamaks. Selleks tegutseb ITL-is aktiivselt riigihangete töögrupp;
• riigivaraseaduses oleksid selged põhimõtted, kuidas riigile kuuluvat intellektuaalset vara (tarkvara) asutustele ja eraettevõtetele kasutamiseks antakse, et saaks luua uusi digilahendusi;
• oleme kaasatud IKT baastaristu töögruppi ja saame teha ettepanekuid riigi IKT baastaristu konsolideerimise protsessi kohta (st arvutitöökohad ja serverimajutus riigis ühte asutusse).

Koos riigiga on välja töötatud tarkvaraarenduse näidislepingud. ITL on koostanud soovitusliku juhendmaterjali “Tarkvaraarenduse riigihangete parimad praktikad”.

E-riigi moderniseerimine

ITL on e-riigi moderniseerimise ja innovatsiooni eest kõneleja. Soovime hoida Eesti e-riigi kõrget mainet maailmas ja kaasa aidata meie e-riigi moderniseerimisele.

Ärikeskkond – taristu arendus. ITL tegutseb selle nimel, et uusarenduspiirkondades on (sh 5G võimekusega) sidetaristu planeeritud juba projekteerimis- ja arendusfaasis; et transpordikoridorid on kaetud kaasaegsete sideteenustega; et B2B ja B2C suhetes kasutatakse valdavalt e-arveid ja e-kviitungeid.

Reaalaja majandus. Selle nimel, et reaalaja majandus (vt ka projektid ITL-is) saaks tegelikkuseks, toimetab ITL-is reaalaja majanduse töögrupp. Töögrupi saavutusteks on seadusandluse muudatus, mis aitas kaasa e-arvete riigisektoris kohustuslikuks muutmisele. Töögrupp on andnud oma panuse Eesti ja Euroopa Liidu e-arve standardi ühildamise tehnilisse koostoimesse ning e-kviitungi standardi väljatöötamisse (vt Eesti e-arve kirjeldus; lisainfo avaliku ja erasektori arve koostajatele ja kasutajatele, müüdid ja KKK).

Ärikeskkonna arendus- ja konkurentsivõimelisus

Õiguslik keskkond. ITL-i operaatorite nõukoda tegutseb selle nimel, et ärikeskkonda mõjutavate otsuste ettevalmistamine toimuks riigis koostöös IKT sektoriga ning hoidutaks sektoris uute ja rohkearvuliste õiguslike kohustuste kehtestamisest. Sideettevõtete algatusel on käivitatud veebileht 5G Eestis, et rääkida faktipõhiselt uue põlvkonna andmesidest.

Info- ja küberturvalisus. ITL-i infoturbe nõukoda jälgib, et küberturbe regulatsioonid toetaksid ettevõtjaid süsteemide toimimise ja teenuste usaldusväärsuse tagamisel.

Andmed ja tehisintellekt. ITL-i AI töögrupp tegutseb selle nimel, et oleks loodud eeldused riigi ja erasektori andmete kättesaadavaks tegemiseks ning et andmed oleksid kaitstud; lisaks, et oleks loodud eeldused tehisintellekti laialdasemaks kasutuselevõtuks.

Intellektuaalomandi töögrupis kujundame seisukohti autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi õigusaktide vallas.

Foto: Rasmus Jurkatam