Visioon 2035

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu visioon infoühiskonnast 2035 “NUTIKAS EESTI”

Nutikas Eesti

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori areng sõltub erinevatest teguritest alates ettevõtluskeskkonnast ja hariduspoliitikast kuni riigikorralduseni. Ühelt poolt on IKT-sektori lisandväärtuse osakaal kogu majandusest jõudsalt suurenenud, riigi tasandil on paranenud e-teenuste levik ja ühiskonna digioskuste arendamisse on tehtud mahukaid investeeringuid, teisalt on murekohaks erasektori madal digitaliseeritus ja kasvav kvalifitseeritud tööjõu puudus.

Uue arenguhüppe tegemiseks näeme vajadust julgete muutuste järele. ITL-i pikaajaline visioonidokument on nägemus just sellest, kuidas julgete muutustega luua paremad võimalused kõigile Eesti inimestele.
ITL-i visiooni järgi on Eesti aastaks 2035 jõudnud nii era- kui ka avaliku sektori digitaliseerituses maailma tippu ja oleme selles vallas teistele teenäitajaks. Visioon toetub kolmele sambale: innovaatiline ja kestlik majandus, nutikas rahvas ning julge ja visiooniga riik.

Innovaatiline ja kestlik majandus

Innovaatiline ja kestlik majandus aastal 2035 on koostööle orienteeritud, maailma paindlikum uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja ja nende kogemuste eksportija.

Innovaatilise ja kestliku majanduse aluseks on ennekõike teadus- ja arendustegevus ning meie eesmärgiks on saavutada kõrgem lisandväärtus läbi tootestamise, teenustamise ning julge teadus- ja arendustegevuse rakendamise. Teiseks on vajalik globaalsetes, kõrge väärtusega tootmisahelates osalemine läbi ettevõtete koostöö- ja ekspordipotentsiaali parema rakendamise. Kolmandaks osaks innovaatilises ja kestlikus majanduses on liikumine reaalajas toimiva majanduse suunas, milleks Eesti erasektor peab hüppeliselt digitaliseerima ja automatiseerima. Selleks et Eesti saaks maailma automatiseerituimaks reaalajas toimivaks ja turvaliseks digitaalseks ettevõtluskeskkonnaks, tuleb luua uusi võimalusi andmete kogumiseks ja kasutamiseks.

Nutikas rahvas

Nutikas rahvas oleme tänu kõigil elualadel rakendatavale tehnoloogiale ja targa tööjõu arendamisele.

Eesti elanikkond paistab aastaks 2035 maailmas silma oma tehnoloogiaalaste teadmiste ja oskustega, mille tagab see, et tehnoloogiaalaste teadmiste ja oskuste omandamine on iga haridustaseme ja valdkonna orgaaniliseks osaks. Selle eelduseks on õpetajaameti väärtustamine läbi palgakasvu ja õpetajaskonna toetamine uute haridustehnoloogiliste lahendustega. Tööjõupuuduse ületamiseks rakendatakse nutikat tööjõudu Eestis ja välismaal ning luuakse piiriülesed tööjõulahendusi ja välismaiste talentide kaasamist toetav keskkond. Samuti on Eesti maailmas eeskujuks paindlike töösuhete loomise ja rakendamisega.

Julge ja visiooniga riik

Julge ja visiooniga riik on kasutajasõbralikema ettevõtlus- ja elukeskkonna ning tõhusaima riigikorraldusega.

Eestis on 2035. aastaks ettevõtluskeskkond, kus riigil on teadlik fookus innovatsiooni edendamisel ning otsuseid langetatakse sellest lähtuvalt. Eesti ei ole odava tööjõuga riik ning seda peegeldavad ka nutikad välisinvesteeringud. Valitsemine ei lähtu eeldusest, et väikest riiki on kallis ülal pidada. Riik on kohal vaid seal, kus on turutõrge. E-teenused lähtuvad mugavast kasutajakogemusest ning tõhususe tõstmiseks ja efektiivse riigi loomiseks on reeglitepõhised ülesanded ja protsessid automatiseeritud, kasutades selleks kaasaegseid tehnoloogiaid. Riigis on stabiilne maksukeskkond, kus tulud kasvavad läbi suurenenud tootlikkuse, mitte maksude tõstmise ega uute maksude. Elukeskkond aastal 2035 on mugav, turvaline ja kestlik. Siin on silmapaistvalt kasutajasõbralikud ja ligipääsetavad e-riigi teenused ning rohepööre on toetatud ettevõtluskonna ja kodanike huvidest lähtuvalt.

See on nutikas Eesti.