Eetikakoodeks

Muudetud üldkoosoleku otsusega, 7. mail 2024

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (edaspidi nimetatud Liit) liikmed tunnistavad ja kinnitavad püsivalt kohustust oma klientide, tarnijate ja avalikkuse ees müüa kõrgel kvaliteeditasemel tooteid ja teenuseid kindlaksmääratud ning üheselt mõistetavatel tingimustel, ajada oma äri eetiliselt, heas usus ja vastavalt seadusele ning rahvusvahelistele lepetele, seades klientide ja teenuste kasutajate rahulolu saavutamise oma peamiseks eesmärgiks.
Tulenevalt eelnimetatud põhimõtetest annavad Liidu liikmed Liidu aukohtule (edaspidi nimetatud Aukohus) kohustuse ja volitavad Aukohut jälgima Liidu liikmete poolt järgmiste põhimõtete täitmist.

1.
Liidu liikmete kohustused
1.1
Liidu liikmed vastutavad oma esindaja(te) poolt väljendatud seisukohtade eest.
1.2
Liidu liikmed täidavad kõiki Eesti Vabariigi seadustega sätestatud kohustusi täies ulatuses.
1.3
Liidu liikmed kohustuvad müüma tooteid ja osutama teenuseid ausa kohtlemise printsiibi alusel, lähtudes seadusest ja rahvusvahelistest lepetest.
1.4
Liidu liikmed kohustuvad kohtlema oma konkurente lugupidamisega ja õiglaselt, kohustuvad hoiduma avaldamast halvustavaid kommentaare, põhjendamatuid süüdistusi ning eksitavaid seisukohavõtte oma konkurentide või nende toodete ja teenuste kohta.
1.5
Liidu liikmed kohustuvad oma reklaami koostamisel ning teostamisel lähtuma sellest, et need väljendaksid täpselt ja üheselt mõistetavalt nende poolt müüdavaid tooteid ja teenuseid.
1.6
Liidu liikmed kohustuvad vastama oma klientide ning toodete ja teenuste tarbijate päringutele ja kaebustele võimalikult kiiresti ning tegema heas usus kõik endast sõltuva oma klientide, toodete ja teenuste tarbijate probleemide lahendamiseks.
1.7
Liidu liikmed kohustuvad tunnistama ja täitma Liidu organite otsuseid, mis on vastavuses Liidu põhikirjaga ja Eesti Vabariigi seadustega.
1.8
Liidu liikmed kohustuvad müüma ja oma tegevuses kasutama vaid legaalseid teenuseid ja kaupa, s.h. tarkvara.
1.9
Liidu liikmed kohustuvad oma tegevuses järgima ühiskonnaeetilisi käitumisnorme.
1.10
Liidu liikmetel on keelatud valetada või esitada eksitavaid andmeid oma firma või tegevuse kohta.
1.11
Liidu liikmetel on keelatud oma äris kasutada muid ebaausaid võtteid.
2.
Menetluse kord
2.1
Juhatus või Liidu liige, kellel on põhjust uskuda, et teine Liidu liige on rikkunud Eetikakoodeksit, esitab sellekohase kirjaliku pöördumise Aukohtule.
2.2
Viie tööpäeva jooksul pärast pöördumise esitamist saadab Aukohus kirja vastavale Liidu liikmele nõudega esitada Aukohtule seletus esitatud pöördumisele. Liidu liige, kelle kohta pöördumine esitati, esitab Aukohtule omapoolse kirjaliku seletuse kahe nädala jooksul Aukohtu vastava kirja saamisest.
2.3
Aukohus vaatab pöördumise koos esitatud seletustega läbi ja võtab vastu otsuse kahe nädala jooksul asjassepuutuvate seisukohtade esitamisest.
2.4
Tulenevalt põhikirja punktist 9.3.3 on Aukohtul õigus algatada menetlus Eetikakoodeksi rikkumise osas ka oma initsiatiivil Juhatuse või liikme pöördumiseta. Sellisel juhul kohaldatakse menetlusele käesoleva peatüki 2 sätteid vajalike muudatustega lugedes punktis 2.1 nimetatud pöördumise esitamise kuupäevaks Aukohtu otsuse, millega küsimus menetlusse võeti, kuupäeva.
2.5
Eetikakoodeksi rikkumise tuvastamisel on Aukohtul õigus:
2.5.1
avaldada liikmele noomitus; või
2.5.2
avaldada liikmele noomitus koos ettepanekuga Juhatusele liige Liidust välja arvata.
2.6
Aukohtu otsus (ilma konfidentsiaalse infota) edastatakse kõigile Liidu liikmetele
2.7
Juhatus, saanud Aukohtult ettepaneku Eetikakoodeksi punktis 2.5.2 nimetatud karistuse määramise osas, võtab vastu otsuse 30 päeva jooksul alates Aukohtult ettepaneku saamisest. Juhatus võib enne otsuse tegemist oma äranägemisel kutsuda asjassepuutuvaid Liidu liikmeid andma seletusi käsitletava juhtumi kohta. Asjassepuutuval Liidu liikmel on õigus iseseisvalt pöörduda Juhatuse poole ettepanekuga anda seletusi käsitletava juhtumi kohta. Liige peab pöördumise Juhatusele esitama 5 päeva jooksul punktis 2.6 nimetatud Aukohtu otsuse saamisest.. Juhul, kui Juhatus ei toeta Aukohtu ettepanekut liige Liidust välja arvata, jääb liikme suhtes karistusena kehtima Aukohtu määratud noomitus.
2.8
Juhatuse otsus karistuse määramise osas edastatakse Aukohtule ja kõigile Liidu liikmetele.
2.9
Liidu endine liige, kes on Liidust Eetikakoodeksi rikkumise tõttu välja arvatud, omab õigust taotleda Liidu liikmeks saamist 1 (ühe) aasta möödumisel tema väljaarvamisest, esitades Juhatusele rahuldavad tõendid selle kohta, et taotleja on võtnud tarvitusele meetmed Liidust väljaarvamise põhjuste edaspidiseks vältimiseks.
2.10
Kõikidel Liidu liikmetel on õigus esitada mistahes ajal mistahes tõendeid Aukohtule ja/või Juhatusele oma seisukohtade kaitseks.
2.11
Vastuolu korral Liidu Põhikirja ja Eetikakoodeksi sätete vahel on ülemuslik esimene.