Äriarendus & eksport

Meie eesmärk on, et Eesti ettevõtted jõuaksid toodete arendamisel uuele tasemele. Lisandväärtust annavad teenustamine ja tootestamine, millega saab teadussaavutusi muuta reaalseteks tehnoloogilisteks lahendusteks.

Eesti majandus peaks olema koostööle orienteeritud maailma kiireim uute lahenduste ning oma teadus- ja arendustegevuse tulemuste ja kogemuste eksportija. Nutikas ja julge majandus toetub kolmele alustalale, milleks on nutikad tooted ehk „Eesti toode 4.0“, osalemine kõrge väärtusega tootmisahelates ning reaalaja majandus.

Meie eesmärk on aidata kaasa majanduse digitaliseerimise kiirendamisele. Selleks on oluline luua ettevõtetele tingimused arenemiseks ning koostöövõimalused uuenduslike toodete teenustamise ja ekspordi valdkondades.

Digiinnovatsioon ja T&A

Selleks, et Eesti ettevõtted tegeleksid enam tootearendusega, toetab ITL-i innovatsiooni töörühm IKT teadusuuringute ja innovatsiooni rahalise toetuse suurendamist, eriti teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horizon Europe. Soodustame teaduse, IKT-sektori ja erinevate tööstusharude vahelist jätkusuutlikku koostoimet; Toetame seotud osapooli õigusalastes küsimustes, mis mõjutavad digitehnoloogiate innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust.

Digipööre = rohepööre

ITL-is alustas 2021. a. tööd rohepöörde töögrupp, et liidu liikmed oleksid kursis Eesti roheliikumiste tegevustega, panustaksid sellesse oma toodete ja teenustega ning oskaksid välja arvutada oma tegevuse ökoloogilist jalajälge.

Tööstusharude digipööre

Konkurentsivõime säilitamiseks ja parandamiseks peavad Eestis oluliselt suurenema investeeringud tööstusettevõtete kaasajastamiseks. ITL toetab poliitikate kujundamist, mis soosivad uusi tehnoloogiaid, nende kasutuselevõttu ja rahastamist. Samuti toetame majandussektorite ülest koostööd ning digikompetentside kasvu ja digitehnoloogiate rakendamist Eesti tööstusharudes.  

Majanduse digitaliseerimise kiirendamiseks otsime ettevõtete jaoks riiklike toetusmeetmete loomise võimalusi ning töötame erinevates alamklastrites ja võrgustikes ärikeskkonna parendamise nimel.

Transpordi digitaliseerimine

Transpordi- ja logistikasektoris on lähikümnenditel oodata murrangulisi muutusi, kus suur osa turust jagatakse ümber seoses tehnoloogia arengu ning uute ärimudelite kasutuselevõtuga. Selleks, et ka Eesti ettevõtted sellest võidaksid, koordineerib meie liit transpordi innovatsiooni koostöövõrgustiku ITS Estonia tööd. Võrgustik koondab eri osapooli nii avalikust, era- kui ka kolmandast sektorist. ITS Estonia on rahvusvahelise ITS Nationals koostöövõrgustiku liige ning on väga aktiivne ka rahvusvahelisel tasemel.   

ITS Estonia tegutseb selle nimel, et Eestis oleks soodne keskkond innovaatiliste liikuvusteenuste (sh MaaS, nõudepõhine transport jne) ning targa transpordi infrastruktuuri (nt nutikad ülekäigurajad, targad rattaparklad, tark teekate jms) rakendamiseks. Koostööks kaubaveo suunal on paika pandud selged eesmärgid ning tegevuskava. ITS valdkonna ettevõtted on oma lahendustega edukalt laienenud Euroopa sihtturgudel ning vähemalt ühele turule ka väljapoole Euroopat. ITS valdkonna ettevõtted oskavad oma lahenduste keskkonnamõju mõõta ning lähtuvad tootearenduses aina enam roheteemadest.  

Reaalaja majanduse ergutamine

Eesti järgmine „tiigrihüpe“ võiks olla reaalajas toimuvad äritehingud. Reaalajas automatiseeritud äritehingute jaoks peab olema loodud turvaline ja mugav toimimiskeskkond. Tegutseme ühiselt selle nimel, et ülepiiriline e-arveldamine muutuks harjumuspäraseks. Kogume teadmisi meie liikmete tehisintellekti-põhiste lahendustest-kogemustest, mis aitavad kiirendada digimuutusi meie igapäevaelus (vt Reaalaja majanduse projekt, e-arvete töögrupp). 

Ekspordi-alane koostöö

Eesti on e-riigi lahenduste kasutamisel maailmas esikohal. Meil on olemas vajalikud kogemused ja referentsid, et viia oma turvalise digitaalse ühiskonna ülesehitamise oskused ka teistesse riikidesse. ITL toetab Team Estonia loomist, mis ühendab EAS-i ja Välisministeeriumi ekspordiga tegelevaid osakondi ühiste eesmärkide nimel; lähtume Once-Only-printsiibist eksportijate sihtturgude ja huvivaldkondade info kogumisel ja jagamisel. Teeme tööd selle nimel, et B2B- ja B2G-ekspordikoostöö ettevõtete vahel on konstruktiivne ning võimendatud toega, mida pakuvad klaster, avalik sektor ja rahvusvahelised organisatsioonid.

  • Oleme koostöös avaliku sektoriga loonud e-Estonia brändi, et soodustada ettevõtete ühisturundust digiriigi lahenduste eksportimisel.
  • Veebis e-Estoniax kirjeldame era- ja avalikule sektorile meie ettevõtete eksporditavad IKT lahendused.
  • Oleme ka Sihtasutus EXPO 2020 Dubai Eesti esindus asutaja.

Liidu äriarendusüksus on Eesti IKT klaster. Klastri kolm fookusvaldkonda on e-riigi lahenduste eksport, intelligentsed transpordisüsteemid (ITS Estonia) ning tööstuse digitaliseerimine. Klaster kui neutraalne ühisturundusplatvorm ja kontaktikeskus toetab oma ettevõtteid uutele turgudele sisenemisel ning ekspordialaste kompetentside arendamisel.