Äriarendus & eksport

Eesmärk on, et Eesti ettevõtted jõuavad toodete arengus uuele tasemele, lisandväärtuse kasv toimub läbi teenustamise; tootestamise laiendamisega on võimalik olemasolevate tehnoloogiliste lahenduste kasutamist moduleerida ehk teadustegevus muutub rakenduslikumaks.

Eesti majandus on koostööle orienteeritud maailma agiilseim uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja ja ka selle kogemuse eksportija. Nutikas ja julge majandus toetub kolmele alustalale, milleks on nutikad tooted ehk „Eesti toode 4.0“, kõrge väärtusega tootmisahelates osalemine ning reaalaja majandus.

Et jõuaksime majanduse digitaliseerimisel järgmisele tasemele, on oluline luua tingimused ettevõtete arenemiseks ning teha tõhusalt koostööd uuenduslike toodete teenustamise ja ekspordi valdkondades.

Innovatsiooni toetamiseks ettevõtetes tuleb Eestis leida ühisosa T&A toetusmeetmete kasutamiseks.

Eesmärk on, et Eesti ettevõtted jõuavad toodete arengus uuele tasemele, lisandväärtuse kasv toimub läbi teenustamise; tootestamise laiendamisega on võimalik olemasolevate tehnoloogiliste lahenduste kasutamist moduleerida ehk teadustegevus muutub rakenduslikumaks. Riik peab astuma julge sammu ning välja valima 3-4 eelistatud valdkonda, kus Eestil on potentsiaali eristuda, ning nendele ka fookuse seadma. 

Ettevõtete T&A toetamiseks moodustatud ITL-i innovatsiooni töörühma eesmärk on innovatsiooni fookusteemade leidmine, kõrgkoolide ja ettevõtete huvide kokkuviimine, rahvusvahelistesse innovatsioonivõrgustikesse kaasumine, koostööformaatide kokkuleppimine ja T&A mõõdikute ülevaatamine. Koostöös teiste erialaliitudega ühisosa otsimine Horizon Europe 2021-2027 toetusmeetme maksimaalseks kasutamiseks.

Majanduse digitaliseerimise kiirendamiseks otsime riiklike toetusmeetmete loomise võimalusi ettevõtetele ning töötame erinevates alamklastrites ja võrgustikes ärikeskkonna arendamise nimel.

Eesti konkurentsivõime säilitamiseks ja parandamiseks peab oluliselt suurendama investeeringuid tööstusettevõtete kaasajastamisks (vt Tööstus 4.0 alamklaster). 

Transpordi- ja logistikasektoris on lähikümnenditel oodata murrangulisi muutusi, kus suur osa turust jagatakse ümber seoses tehnoloogia arengu ning uute ärimudelite kasutuselevõtuga. Selleks, et ka Eesti ettevõtted sellest võidaksid, koordineerib ITL transpordi innovatsiooni koostöövõrgustiku ITS Estonia tööd, võrgustik koondab erinevaid Eesti osapooli nii avalikust, era- kui ka kolmandast sektorist. ITS Estonia on rahvusvahelise ITS Nationals koostöövõrgustiku liige, olles väga aktiivne ka rahvusvahelisel tasemel).   

Eesti järgmine „tiigrihüpe“ võib olla reaalajas toimuvad äritehingud. Reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks peab olema turvaline ja mugav keskkond. Tegutseme ühiselt selle nimel, et ülepiiriline e-arveldamine muutuks normaalsuseks ja koondame meie liikmete tehisintellekti-põhiseid lahendusi/kogemusi, mis aitavad kiirendada digitransformatsiooni. (vt Reaalaja majanduse projekt, e-arvete töögrupp). 

Reaalaja majanduse projekt kolmes osas:


Digiriigi lahenduste eksportimiseks tuleb teha koostööd. Eesti on e-riigi lahenduste kasutuselt nr. 1 maailmas. Meil on olemas vajalikud kogemused ja referentsid turvalise digitaalse ühiskonna ülesehitamise oskuste ekspordiks. Toetame IKT klastri tegevuste kaudu oma ettevõtete uutele turgudele sisenemist ning ekspordialaste kompetentside arendamist. Toimime neutraalse ühisturundusplatvormina, vahendades kontakte meie ettevõtetele ekspordivõimalustest, toetades Eesti ettevõtete tuntuse suurendamist rahvusvahelisel turul (oleme ka Sihtasutus EXPO 2020 Dubai Eesti asutaja). Soodustamaks ettevõtete ühisturundust digiriigi lahenduse eksportimisel, oleme loonud koostöös avaliku sektoriga e-Estonia brändi. Eksporditavad IKT lahendused era- ja avalikule sektorile on ettevõtete lõikes kirjeldatud veebis www.e-estoniax.com.

Uuri lisa: ITL-i äriarendusüksus on Eesti IKT klaster. Klastri kolm fookusvaldkonda on e-riigi lahenduste eksport, intelligentsed transpordisüsteemid (ITS Estonia) ning tööstuse digitaliseerimine. 

Lisainfo