Transpordi ja logistika digitaliseerimine

Transpordi ja logistika digitaliseerimine on suure potentsiaaliga valdkond

Lähikümnenditel on transpordisektoris oodata murrangulisi muudatusi, kus suur osa turust jagatakse ümber seoses tehnoloogia arengu (nt isejuhtivad sõidukid) ning uute ärimudelitega (nt sõidujagamine). Võidavad eelkõige infotehnoloogia võimalusi kasutavad ärimudelid. Eestil, kui maailmas tunnustatud digiriigil, tekivad sellega seoses võimalused majanduskasvuks. Ettenägelik oleks maailma transpordi- ja logistika arengutes kaasa lüüa ning seda mitte ainult poliitiliselt, vaid ka tehnoloogiliselt, juriidiliselt ja väärtusloomes. Riiklikult on vaja astuda olulisi samme, sh. ettenägelikku trendide prognoosimist, investeeringuid pilootidesse ja avaliku- ning erasektori suuremat koostööd (nt. ITS Estonia võrgustiku raames), eesmärgiga muuta Eesti transpordi ja logistika digitaliseerimise vallas üheks eesrindlikumaks riigiks maailmas. 

Transpordi ja logistika valdkonna digitaliseerimise mõjud

 • Majanduslik mõju: Transpordusektori turu kogumaht maailmas on hinnanguliselt 9 triljonit EUR, sektor annab 5% Euroopa liikmesriikide SKP-st ja moodustab 10-15% tootmise sisendkuludest. Sektor pakub tööd ligikaudu 10 miljonile inimesele. Iga leibkond kulutab Eestis vastavalt Statistikaameti 2016. aasta andmetele keskmiselt 12,2% oma eelarvest transporditeenustele.
 • Liiklusohutuse paranemine: Vastavalt uuringutele saab intelligentse transpordi lahenduste rakendamise kaudu vähendada liiklusõnnetustest tekkivat kahju kuni 1/3 võrra. Täna kaotab Eesti kokku liiklusõnnetustes hukkunute ja invaliidistunute arvel ligi 1,4 miljardit/aastas, mis tähendab kasutamata potentsiaali 450 M EUR-i aastas (1 inimelu hind on Maanteeameti andmetel ca 2 M EUR). 
 • Transpordi digitaliseerimine muudab transporditeenused ühiskonna eri gruppidele kättesaadavamaks ning suurendab seeläbi erivajadusega inimeste ligipääsu tööturule 
 • Transpordi digitaliseerimise kaudu on võimalik sektori efektiivsust oluliselt suurendada. Tavasõidukid seisavad täna ca 95% ajast kasutult. 
 • Vähendada kulusid transpordi infrastruktuurile (sh teedele) – uuringud on näidanud, et uue rajatava tee-laienduse mõju ammendub 5-10 aastaga, mille järel on ummikud tagasi – seetõttu on sageli mõttekam ning soodsam tegeleda transpordi nõudluse juhtimisega tehnoloogiliste lahenduste abil.  
 • ITS Estonia koostöövõrgustiku toetamise abil on võimalik saavutada innovaatiliste toodete ja teenuste arvu suurenemine ning kasvatada eksporti

Ettepanekud intelligentse transpordi valdkonna edasiseks arendamiseks Eestis

 • Oluline on kohaliku ökosüsteemi sihipärane arendamine, toetades ITS Estonia võrgustiku tegevust. Antud koostööplatvormi kaudu toimub rahvusvahelisel tasemel liikuva valdkondliku oskusteabe levitamine, erinevate osapoolte (s era- ja avalikust sektorist) kokkuviimine, pilootide ettevalmistamine ning tekkinud lahenduste ühisturundus väljapoole, toetamaks eksporti. 
 • Oluline on teha investeeringuid valdkondlike pilootprojektide elluviimiseks ning algatada ja toetada innovatsioonihankeid, et soodustada ekspordi ja majanduskasvu mootoriks olevate uute toodete ja teenuste teket ning avaliku sektori efektiivsemat ressursikasutust.  
 • Oluline on teha revision õigusaktides, et kaotada piirangud, mis digitaalseid valdkonnaüleseid teenuseid kammitsevad. Seejuures on vaja probleeme lahendada võimalusel sektoriteüleselt kaasates kõiki osapooli. 
 • Toetada tuleb riiklikult avatud andmeplatvormide rakendamist riiklike ja erasektori transpordi infosüsteemide vahel.
 • Oluline on toetada nii valdkondlikku haridust ning teadus- ja arendustegevust (sh logistikat, robootikat, andmeteadust ja IKT-d laiemalt) kui ka lühemaid kursuseid juba olemasoleva talentide uute arengutega kurssi viimiseks ja kõrgema lisandväärtuse saavutamiseks.