Torm Metall: kümme korda mõõda…

04. aprill 2021

Üle 10 aasta tegutsenud Torm Metall AS tegeleb mehaanilise metallitöötlusega.

Üle 10 aasta tegutsenud Torm Metall AS tegeleb mehaanilise metallitöötlusega. Ettevõtte toodangust jõuab väljaspoole Eestit ligi 30%, olulisemad eksportturud on Rootsi, Holland, Saksamaa, Soome, Läti ja Norra. Põhiline suund on täna nn custom-made toodete valmistamine, mis eeldab toimetulekut ka keerukate detailidega.

Tootmisettevõtted on tänases konkurentsiolukorras sisuliselt sund-olukorras: vaja on tõsta efektiivsust, tuleb vaid aru saada, kuidas ja mil moel.

Kitsaskohad

Torm Metall asus analüüsima tootmise pudelikaelu 2016. aasta alguses, kui kahele laserlõikuspingile ja vesilõikuspingile paigaldati andurid, mis mõõtsid, palju reaalselt lasereid kasutatakse võrdluses planeeritud tööajaga. Eesmärk oli saada ülevaade, milline on tööpinkide efektiivsus, kus on kitsaskohad ja andmeid analüüsides võtta vastu otsuseid, kuidas seisakuid vähendada.

Efektiivsuse mõõtmine ning analüüsimine annab numbrilise pildi tööpinkide tööajakasutusest, registreerides seisakud ja nende põhjused. See võimaldab teha järeldusi, kas seisak oli põhjustatud tehnilisest rikkest või millestki muust, mis häirib pingi tööd. Nii saab hakata probleemi ka õigest otsast ravima ja leida lahendusi efektiivsuse tõstmiseks.

Lahendus

Torm Metall otsustas Evoconi väljapakutud lahenduse kasuks, mis mõõdab ja visualiseerib tööpinkide töö efektiivsust OEE (over-all equipment effectiveness). Täna ei mõõdeta küll OEE-d, vaid osa sellest (OEE koosneb kolmest komponendist) ehk masinate reaalset tööaega ning fikseeritakse seisakute põhjused.

Lahenduse juures on väga oluline tööpinkide operaatorite tagasiside. Selleks on tööpinkide juures eraldi arvutid või puutetundlikud ekraanid, kus on võimalik fikseerida probleem.

Veateateid analüüsides on omakorda võimalik otsustada, kas tootmise efektiivsuse tõstmiseks on abiks konkreetse masina ning tööriistade seadistamine või on kitsaskoht seotud laiemalt tootmisprotsesside korraldamisega (nt tööriistade paigutuse muutmine tootmispõrandal, tööde järjestuse muutmine jne).

Torm Metalli puhul on heaks näiteks haaveldusmasina töö jälgimine. Analüüsides seisakute põhjusi jõuti järeldusele, et väga palju aega kulus detailide peale- ja mahalaadimisele, mistõttu masin seisis kuni mitu tundi päevas. Nii lisati liinile inimene, kes aitas materjali peale ja maha laadida ning protsessi efektiivsus tõusis üsna kiiresti 35% pealt 60–70%-ni.

Juurutamine

Väga oluline IT-lahenduste juurutamisel on selgitamine. Reeglina on iga uus asi hirmutav ning ilma uut korda põhjendamata tekib trots, hämming ja arusaamatus. Kui muudatus aga ära põhjendada, hakatakse samas suunas mõtlema.

Torm Metalli puhul aitab tööriist nõrku kohti üles leida, mis eeldab protsesside mõõtmist. Töötajatele võib aga tunduda, et mõõdetakse ja hinnatakse neid. Nii on tavapärane, et selgitustööd tuleb teha mitmeid kordi ja kinnitada, et uuenduse eesmärk on protsessis leida puudujääke, mitte töötajaid kontrollida.

Et arendus oleks äri teenistuses, on ka prioriteetide paikaseadmine väga oluline, muidu võib energia minna probleemile, mille lahendamine palju kasu ei anna.

Näiteks võib 5% suurem tõhusus ühes osakonnas olla ettevõttele suurem võit kui 20% teises. See eeldab aga andmete kokku korjamist, numbrite ja taustainfo analüüsimist, saamaks aru, mis tulemuse mingi tegevus annab. Nii tekib võimalus noppida madalad viljad, mis kiiremad ja lähedamal ning siis vaadata järgmisi samme. Kui alustad valest otsast, ei pruugi saada loodetud tulemust.

Kui kitsaskoht kaardistatud, võiks IT-lahenduste valikul ja juurutamisel kasutada ka operaatorite mõtteid ning soovitusi, kes iga päev masinaga kokku puutuvad. Selline kaasamine ja info kogumine tootmisest kindlustab, et tehtud investeering ka reaalselt töösse läheb.

Tulemused ja kasu

Digitehnoloogiad liiguvad edasi väga kiiresti. Kui ettevõte digitehnoloogiatega seotud võimalusi ära ei kasuta ning kätt pulsil ei hoia, ollakse homme maha jäänud. Nii peab pidevalt mõtlema, kuidas saaks teha paremini, kiiremini, kvaliteetselt.

Tänaseks on Torm Metallil 12 tööpinki, mille töö efektiivsust pidevalt jälgitakse. Lähitulevikus on mõte integreerida lahendus ka ettevõtte ERP-süsteemiga.

Väga oluline on Torm Metalli jaoks tootmise efektiivsuse parandamisel ja kitsaskohtade leidmisel lean-juhtimisfilosoofia: kõikidele üksustele alates meistrist juhatuseni kuvatakse võtmenäitajaid. Nii toimub pidev tootmise jälgimine ja analüüsimine. See aitab hoida fookust ja jälgida, kas seatud eesmärgid ka saavutatakse või tuleks midagi muuta.

Tekst: Meediapilt, fotod: Torm Metall.
Märts 2019.a.

Tööstuse digitaliseerimise näidislood on valminud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi DIGINNO BSR projekti raames.