IKT klastri teenused

I. Uute ärivõimaluste leidmine ja koostöö teiste majandusvaldkondadega

IKT sektoris on oluline üleminek arendustundide pakkumiselt toote- ja teenusepõhistele ärimudelitele. IKT klaster pakub innovaatiliste toodete ja teenuste leidmiseks ning uute äride käivitamiseks järgmist:  

Klastrite üleste koostööprojektide arendamine ja käivitamine, alamklastrite töö korraldamine
Käivitatakse valdkonna-alamklastrid ja ühised pilootprojektid, kus osalevad ettevõtted lepivad kokku eesmärgid, tegevuskava ja juhtimismudeli; koordineeritakse alamklastrite ja pilootprojektide igapäevast tööd. 

Ühisprojektide käivitamine ja juhtimine (sh T&A koostöö ja innovaatiliste ideede leidmine) 
Alam-klastreid juhitakse vastavalt kokku lepitud eesmärkidele, projekti tegevuste elluviimiseks taotletakse lisatoetusi.  

Sektorite-ülene koostöö ja matchmaking
Äriettevõtete ja IKT-ettevõtete matchmaking-kohtumiste korraldamise kaudu saadakse ülevaade maailma trendidest.

IKT rakendamise alase teadlikkuse tõstmise sündmused teistele valdkondadele
IKT-ettevõtetel on ülevaade antud valdkondade väljakutsetest. 

II. Tugi kasvuks eksporditurgudel

IKT klaster toetab IKT-ettevõtete eksporti läbi turu-info kogumise ja vahendamise ning esindab Eesti IKT sektorit välisturgudel. Selleks pakub klaster järgmisi teenuseid: 

Turuinfo kogumine, vahendamine ja ühishuvide koondamine  
Klaster koondab Eesti IKT-sektori ettevõtete ühishuvid, vahendab sihtturgude infot, olemasolevaid turu-analüüse. Samuti edastatakse info Eesti riigi tegevuste kohta välisturgudel ja kaasatakse IKT-ettevõtteid vastavalt vajadusele.  

IKT sektori esindamine ja turundamine välisturgudel   
Ettevõtteid turundatakse ühiselt väljavalitud sihtturgudel ühtse brändi abil (e-Estoniax.com), loodud on ühisturundusmaterjalid; korraldatakse IKT-ettevõtete ühiseid kontaktvisiite sihtturgudele ning viiakse seal ellu turundustegevusi (kohtumised, seminarid, messidel osalemine jm). Ühistegevuseks taotletakse täiendavaid toetusmeetmeid (nt seminaride väljapanekuteks jm).

Rahvusvaheline müügiorganisatsioon 
Klaster esindab IKT-ettevõtete ekspordihuvisid ning vahendab kontakte sihtturgude organisatsioonidele; vastavalt ettevõtte profiilile edastatakse välisturgudelt tulevad päringud/müügivihjed/koostöösoovid; välisturgudel leitakse müügimehed, et vähendada välisturgudele sisenemise riske; toetatakse valdkondade ekspordistrateegiate koostamist.

III. IKT-ettevõtete kompetentside arendamine

IKT-ettevõtted vajavad professionaalse esitlusoskuse ning suurema kogemuse ja enesekindlusega äri-, müügi- ja projektijuhte. Klaster koordineerib parima praktika saamiseks ja jagamiseks IKT-ettevõtetele koolitusi kokku lepitud valdkondades ning õppereise valitud sihtturgudele.

IKT-ettevõtete kompetentside arendamine; klastri liikmete kogemuste jagamise seminaride korraldamine 
Klaster koordineerib koolitusprogrammide väljatöötamist ning partneritele ühiste koolituste korraldamist. Ettevõtete ekspordikogemust võimaldatakse jagada nii turu- kui ka valdkonnapõhiselt. 

Tootearenduse ja tootejuhtimise koolitused ning coaching; müügikoolitus ja treening
IKT valdkonnale spetsialiseerunud rahvusvahelise kogemusega äri- ja tootejuhtide kogemuse jagamiseks korraldatakse tootearenduse ja -juhtimise töötube; toimuvad kogenud müügitreenerite praktilised müügikoolitused nii IKT-ettevõtete kui ka rahvusvahelistel turgudel tegutsevatele äri-, müügi- ja projektijuhtidele. 

Lisainfo: