Eesti IKT klaster

Prindi


Eesti IKT Klaster on IT ja telekommunikatsiooni ettevõtteid koondav koostööplatvorm, mille eesmärgiks on olla nutikate toodete arendaja ja maailmas tunnustatud IKT lahenduste looja. Oma tegevustega soovib klaster aidata kaasa uute lahenduste ja toodete tekkimisele ning ettevõtete konkurentsivõime tugevnemisele rahvusvahelisel turul. Eesmärgi saavutamiseks tegutsetakse kolmes peamises valdkonnas, milleks on rahvusvahelistumine, inimesed ja kompetentsid ning koostöö ja innovatsioon.

Klastri peamisteks eesmärkideks valdkondade kaupa on:
INIMESED JA KOMPETENTSID - suurendada klastripartnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi uute võrgustike ning teadmiste, oskuste ja kompetentside arendamise.
KOOSTÖÖ ja INNOVATSIOON - suurendada ettevõtete müügitulu läbi innovaatiliste lisandväärtust pakkuvate toodete ja teenuste arendamise.
RAHVUSVAHELISTUMINE - tõsta Eesti kui IKT päritolumaa tuntust ja usaldusväärsust.

Mõned näited teemadest, millega IKT klaster tegeleb - e-tööstus, e-riigi lahendused, intelligentsed transpordisüsteemid, küberturvalisus, asjade Internet, reaalaja majandus.

Klastri peamisteks tegevusvaldkondadeks on:
- erinevate ekspordi ning rahvusvahelistumist toetavate tegevuste toetamine;
- klastripartnerite kompetentside tõstmine;
- ühiste arendusprojektide loomise toetamine;
- koostöö korraldamine teiste majandussektoritega.

Eesti IKT klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames. Projekti kogueelarve on 850 000 EUR-i, millest toetus moodustab 50 % (425 000 EUR-i).
Klaster osaleb ka Kesk-Läänemere Interreg programmi projektis „ICT Meta Cluster“, Cosme projektis „5FOREXCELLENCE“ ning EUSBSR projektis „Internet of Business“.

Klastri partneritega on võimalik tutvuda siin.

Klastri alusdokumendiks on klastri strateegia.
Klastripartnerid on IKT ettevõtted, teadus- ja arendusasutused, lisaks kaasatakse erinevaid siduspartnerid teistest majandusvaldkondadest.

Kontakt:   
Doris Põld Maarja Rannama  
Klastrijuht Klastri projektijuht
doris.pold@itl.ee                     maarja.rannama@itl.ee                         
+372 5114 411 +372 5558 2672